DV Vēsture

Daugavas Vanagu Fonds ir daļa no pasaules plašajās Daugavas Vanagu organizācijas.

DV organizācijas sākumi atrodami Britu pārvaldītā kaŗagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrās Pasaules kaŗa noslēguma. DV organizāciju dibināja šajā kaŗagūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latvijas Leģiona kareivji. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem kaŗavīriem un viņu ģimenēm.

Aptuveni 25,000 latvieši bija ieslodzīti rietumu sabiedroto pārvaldītās kaŗagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits atradās Britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12,000 mājoja Cēdelgēmas nometnē Beļģijā. No darbības sākumiem 1945. un 1946. gadā DV organizētājiem bija atļauts sazināties ar latviešiem citās nometnēs lai izveidotu izveidotu tīklu savstarpējam atbalstam. Kaut sākumā biedri sastāvēja no bijušajiem leģionāriem, DV organizācijas dibinātāji cerēja ietvert visus latviešus viņu biedru rindās. Pēc viņu izlaišanas no kaŗagūstekņu nometnēm 1946. gadā, bijušie zaldāti pārcēlās uz bēgļu nometnēm, kur viņi turpināja centienus piedāvāt savstarpēju atbalstu un izturēt savu vienotību.

1950. gadu sākumā, latvieši bēgļu nometnes atstāja un pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, Rietumeiropā, Kanādā, Dienvidamerikā, un Amerikas Savienotās Valstīs. Daugavas Vanagu organizācija gāja viņiem līdzi. Anglijā 1947.g. nodibināja Daugavas Vanagu Fondu (DVF). Kopš 1991.g. Daugavas Vanagu organizācija arī atrodas Latvijā.

Caur gadu desmitiem DV biedri turpināja savu uzdevumu savākt un savienot latviešus, lai saglabāt latviešu nācijas vienotību. Ilgus gadus šo uzdevumu izprata, ka nenogurstošu cīņu aizstāvēt Latvijas tiesības uz brīvību, kas DV organizācijai nopelnīja Padomju okupantu mūžīgo naidu. DV ir arī pūlējusies veicināt latviešu jauniešu izglītību un viņu iesaistīt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienā. Tas tiek darīts piedāvājot stipendijas un atbalstot latviešu skolas, korus, tautas deju kopas, teātru kopas, sporta komandas un daudzas un dažādas kulturālās nodarbības.

Šodien, DVF organizācijai pieder trīs īpašumi - divi Anglijā, DVF Londonas nams un 'Straumēni', kā arī viesnīca 'Radi un draugi', Rīgā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies

DV mērķis un ideja

Daugavas Vanagu organizācijas mērķis ir latviešu tautas gaišāka nākotne.

1. Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.°
2. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.
3. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai.
4. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvzeme ir un paliek LATVIJAS VALSTS.
5. Cīnīties par mūsu tēvzemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu.
6. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, ciktāl to prasa un atļauj interešu kopība.

Daugavas Vanagu mērķi un darbības virzienu būtību var izteikt arī ar dzejnieka Viļa Plūdoņa rakstīto:

Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,
Mēs gribam nu paši sev likumus lemt:
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Tā zeme ir mūsu, ir mūsu – jā gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem
Šobaltdien vēl dzirdi – latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem
Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.

/ Vilis Plūdonis /


 
Anglijas Daugavas Vanagu fonds
CATTHORPE MANOR
LILBOURNE ROAD
CATTHORPE
LUTTERWORTH
‌LE17 6DF

E-mail: info@daugavasvanagi.co.uk
Piesakies jaunumiem
Seko mums
© 2017 Anglijas Daugavas Vanagu fonds »